Jak długo można być „w organizacji”? – Schyłek Muzeum PRL-u
Dodane przez Administrator dnia 19/05/2017 22:32:43
Muzeum PRL-u (nadal w organizacji), mieszczące się w dawnym budynku kina Światowid zaprasza na wystawę "Schyłek Peerelu. Lata 80. w zdjęciach z agencji FORUM" przygotowaną w warszawskim Domu Spotkań z Historią. Czy będzie to wystawa ostatnia? Co dalej z Muzeum PRL w Nowej Hucie?
Muzeum PRL-u ciągle jest muzeum „w organizacji”. Jego działalność opiera się dziś na organizacji wystaw czasowych lub ekspozycji przygotowanych w innych placówkach. Zarządcą muzeum, z ramienia miasta Krakowa jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.
Placówka ta długo już walczy o ostateczny kształt. Pomysł stworzenia Muzeum PRL-u poddali Andrzej Wajda i Krystyna Zachwatowicz. Wraz z Teresą Bogucką oraz Anną i Jackiem Fedorowiczami założyli oni Fundację SocLand, której celem było otwarcie takiej placówki. Zastanawiano się czy takie muzeum ma powstać w Krakowie czy Warszawie? W Krakowie - muzeum jednak nie powstało.
Gdy w 2006 r. gmina Kraków odkupiła od spółki Apollo Film budynek po dawnym kinie Światowid nadzieje na powstanie muzeum w Nowej Hucie powróciły. Spierano się jednak, o jego kształt. Ostatecznie w 2008 r. w Światowidzie rozpoczęło działalność Muzeum PRL-u, będące wówczas oddziałem Muzeum Historii Polski, a finansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tym razem wypracowanie wizji przyszłej wystawy stałej okazało się niemożliwe, choć kierowała w tym czasie placówką dzisiejsza podsekretarz stanu w ministerstwie rozwoju Jadwiga Emilewicz. Oddział Muzeum Historii Polski zakończył pracę w pierwszym kwartale 2013 roku.
Potem, w wyniku porozumienia Ministra Kultury i Gminy Kraków powołano samodzielne, miejskie Muzeum PRL-u, współprowadzone przez oba podmioty. Miasto zobowiązało się o przekazywania na rzecz muzeum pewnej kwoty, a minister - do przekazania dotacji.
Teraz jednak Ministerstwo Kultury wycofało się z finansowania prac mających doprowadzić do otwarcia w Krakowie Muzeum-PRL-u wraz z wystawą stałą. Jako przyczynę zaniechania finansowania inwestycji, minister podaje opóźnienie w jej prowadzeniu, w pierwszym rzędzie niezgodność bieżącego harmonogramu inwestycji z zapisami umowy z 2013 r. o prowadzenie Muzeum PRL-u z Gminą Miejską Kraków jako wspólnej instytucji kultury.
- Jednocześnie w piśmie ministra Jarosława Sellina z 3 kwietnia br. pojawia się zarzut nie podjęcia głównych prac budowlano – montażowych, które rzekomo miały być zrealizowane do końca trwania umowy. Tymczasem ani w umowie, ani w przekazywanych przez Muzeum programach inwestycyjnych nie funkcjonuje pojęcie „głównych prac budowlano – montażowych”, a także warunek ich realizacji do października 2018, czyli terminu obowiązywania umowy Gminy Kraków z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego – mówi Jan Machowski z Biura Prasowego miasta Krakowa.
W myśl tej umowy minister zobowiązał się przekazać Muzeum dodatkowe środki w formie dotacji celowej w celu sfinansowania przygotowania i opracowania scenariusza i projektu ekspozycji stałej, opracowania projektu architektoniczno-budowlanego wraz z adaptacją architektoniczną budynku dawnego kina „Światowid” oraz aranżacją wnętrz, wykonania prac budowlanych związanych z adaptacją architektoniczną budynku dawnego kina „Światowid” w oparciu o zatwierdzona dokumentację i wykonania i wyposażenia ekspozycji stałej.
- W umowie nie znajduje się żaden zapis, z którego mogłoby wynikać, że prace budowlano-montażowe miały być wykonane w latach 2016 – 2018. Do umowy nie został też załączony żaden harmonogram. Ponadto już w programie inwestycyjnym na rok 2015, w harmonogramie realizacji inwestycji, zapisano, że uzyskanie wszelkich pozwoleń i otwarcie wystawy stałej nastąpi w dniu 1 lutego 2019 r., czyli po okresie obowiązywania umowy o współprowadzeniu – dodaje J. Machowski.
Docelowo - koszt realizacji całej inwestycji - winna zamknąć się w kwocie 50 mln zł.
W roku 2017 Muzeum oczekuje od Ministerstwa kwoty 1,4 mln zł . Wniosek do MKIDN został złożony w październiku 2016 roku w terminie składania wniosków budżetowych na inwestycje w MKIDN.
W październiku ub. roku rozstrzygnięto konkurs na architektoniczny kształt Muzeum PRL-u. Firma MAE Multimedia Art & Education w swoim projekcie zaproponowała innowacyjne rozwiązania związane z lokalizacją głównej sali ekspozycyjnej, wzbogacenie budynku nowymi formami przestrzennymi oraz rozbudowę obiektu od strony południowej bez ingerencji w jego elewację. W projekcie założono również dostosowanie budynku pod potrzeby osób niepełnosprawnych.
W latach 2014-2016 zrealizowano w „Światowidzie” 12 wystaw czasowych, którym towarzyszyły katalogi. W schronie Kina Światowid uruchomiona została podziemna wystawa stała pod tytułem „Atomowa Groza”. Obiekt jest brany pod uwagę w projekcie Gminy Miejskiej Kraków będący uzupełnieniem oferty turystycznej w Nowej Hucie pod nazwą „Podziemna Nowa Huta”. W zeszłym muzeum odwiedziło 15 tys. zwiedzających. Placówka zgromadziła 6644 muzealiów oraz założyło bibliotekę, której zasoby to 706 pozycji wydawnictw zwartych i ciągłych stanowiących ponad 1000 woluminów.
- Jeśli minister faktycznie wycofa się z finansowania muzeum władze miasta dołożą wszelkich starań, aby realizacja tego przedsięwzięcia dla Mieszkańców Krakowa, a szczególnie mieszkańców Nowej Huty, nie została zaprzepaszczona. 26 kwietnia br. Rada Miasta Krakowa podjęła Rezolucję Nr 60/LXX/17 w sprawie w sprawie zaprzestania finansowania Muzeum PRL (w organizacji) w Krakowie skierowaną do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Obecnie czekamy na oficjalne stanowisko Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w formie odpowiedzi na pismo prezydenta Jacka Majchrowskiego skierowanego do Ministra 14 kwietnia br. w sprawie Finansowania inwestycji w Muzeum PRL - informuje Katarzyna Olesiak, dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.
(krys)Wyłoniony w konkursie kształt przyszłego muzeum