[2020.05.01] Zakaz przemieszczania i zgromadzeń w stanie epidemii
Dodane przez Administrator dnia 08/05/2020 20:24:47
Obecnie na terenie kraju obowiązuje stan epidemii i mamy ograniczenia w zgromadzeniach, a także przemieszczaniu. Proszę o przybliżenie podstaw prawnych tych zakazów.
Od 25 marca na podstawie par. 3a ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. „W sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii” (Dz. U. z 2020 r., poz. 491 z późn. zm.) obowiązuje zakaz przemieszczania się i zgromadzeń na obszarze Polski pod karą grzywny do 5 tys. złotych. Od tego zakazu wskazano kilka wyjątków. To: * wykonywanie czynności zawodowych lub działalności gospodarczej, lub rolniczej; * zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego; * własnych lub osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 par. 11 Kodeksu karnego (czyli małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, powinowatego w tej samej linii lub stopniu przysposobionego oraz jego małżonka, a także osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu.
Ostatnio od 20 kwietnia br. nieco złagodzono te restrykcje. W ramach I etapu odmrażania naszego życia społecznego, otwarto lasy i parki dla pobytu ludzi (bez placów zabaw), a tym samym zezwolono na przebywanie poza domem osób przebywających na dworze w celach rekreacyjnych. Również złagodzono przepisy dotyczące przebywania w kościołach – 1 osoba na 15 metrów oraz w sklepach po 4 osoby na kasę w małych sklepach i także po 1 osobie na 15 metrów kw. powierzchni dużej placówki handlowej. Jednak trzeba pamiętać o wprowadzanym obowiązku używania maseczek i nadal zachowywania odpowiedniej odległości pomiędzy osobami tj. 2 metrów, a w niektórych przypadkach minimum 1 metra np. na pogrzebach w których od 20 bm. Jednak trzeba pamiętać o wprowadzanym obowiązku używania maseczek i nadal zachowywania odpowiedniej odległości pomiędzy osobami tj. 2 metrów, a w niektórych przypadkach minimum 1 metra np. na pogrzebach. może uczestniczyć do 50 żałobników.
Jeszcze większe restrykcje dotyczą osób przebywających na kwarantannie lub chorych. Na podstawie art. 116 par. 1 Kodeksu wykroczeń, „kto, wiedząc o tym, że: 1) jest chory na chorobę zakaźną albo podejrzany o tę chorobę, 2) styka się z chorym na chorobę określoną w punkcie 1 lub z podejrzeniem o to, że jest chory na chorobę zakaźną, 3) jest nosicielem zarazków choroby określonej w punkcie 1 lub podejrzanym o nosicielstwo, nie przestrzega nakazów lub zakazów zawartych w przepisach o zapobieganiu tym chorobom albo wskazań lub zarządzeń leczniczych, podlega karze grzywny albo karze nagany”. Wedle art. 116 par. 2 k.w., „tej samej karze podlega, kto, sprawując pieczę nad osobą małoletnią, nie dopełnia obowiązku spowodowania, aby osoba ta zastosowała się do określonych w par. 1 nakazów, zakazów”. Z kolei zgodnie z treścią art. 165 par. 1 pkt 1 Kodeksu karnego, „kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób, powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 165 par. 1 pkt 2 k.k.). Jeżeli następstwem czynów określonych powyżej jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, kary pozbawienia wolności są odpowiednio zaostrzone.
(sp)