[2020.01.31] Zaskarżenie odrzuconej uchwały wspólnoty mieszkaniowej
Dodane przez Administrator dnia 31/01/2020 20:18:50
Wiem, że uchwałę wspólnoty mieszkaniowej (10 lokali) przegłosowaną większością głosów – z którą się nie zgadzam – mogę zaskarżyć do sądu okręgowego, który (jeżeli uzna moje racje) może ją uchylić. A co zrobić, gdy uchwała, na której mi zależy, nie uzyskuje większości głosów?

Zgodnie z treścią art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. „O własności lokali” (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 737 z późn. zm.), „właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy”. Z powyższego wynika, że niepodjęcie przez wspólnotę mieszkaniową wnioskowanej uchwały (czy to przez jej odrzucenie w głosowaniu, czy choćby poprzez jej niegłosowanie) nie daje możliwości wniesienia skargi do sądu z prostej przyczyny. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowym. Przykładowo, w wyroku z dnia 26 września 2018 roku (sygn. I ACa 200/18) Sąd Apelacyjny w Szczecinie podkreślił, iż „przedmiotem kontroli sądowej może być uchwała podjęta, nie zaś ta, która wskutek nieuzyskania wymaganej większości podjęta nie została”. Podobnie orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 20 września 2018 roku (sygn. I ACa 182/18), wskazując, iż „wniosek powodów, iż skoro nie podjęto uchwały o projektowanej treści, to została podjęta tym samym uchwała o treści przeciwnej (negatywnej) jest nieuprawniony, nielogiczny i sprzeczny z art. 23 ust. 2 ustawy o własności lokali, który jednoznacznie stanowi, że uchwały zapadają większością głosów. Jeżeli za podjęciem uchwały nie głosuje większość właścicieli, to uchwała nie zapada, czyli nie zostaje podjęta. Nie ma prawnej możliwości kontrolowania, według reguł określonych w art. 25 ustawy o własności lokali, uchwały, która nie została podjęta. Nieprzewidzianej żadnym przepisem ustawy o własności lokali kontroli sądowej podlegałaby przy takim założeniu decyzja właścicieli, czy podjąć uchwałę o proponowanej (poddanej pod głosowanie) treści, czy nie. Wnioskowane przez powodów uchylenie uchwały o treści negatywnej musiałoby doprowadzić do nakazania wspólnocie podjęcia uchwały, której nie chciała podjąć”. Tak samo orzekł Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 27 stycznia 2017 r. (sygn. akt I ACa 726/16). Podsumowując, w zaistniałej sytuacji pozostaje Panu przekonywanie do swoich racji właścicieli pozostałych lokali lub zarządu wspólnoty, który może podjąć stosowne kroki (zgodnie z treścią art. 24 ww. ustawy: „W razie braku zgody wymaganej większości właścicieli lokali zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, może żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie, mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich właścicieli. Sprawę sąd rozpoznaje w postępowaniu nieprocesowym”).
(sp)