[2019.08.09] Działka przeznaczona na drogę
Dodane przez Administrator dnia 10/08/2019 12:23:59
Po rodzicach została mi działka rolna, przez którą miała przebiegać droga szybkiego ruchu. W 2003 roku w urzędzie otrzymałem mapę geodezyjną, z której wynikało, że obok „S”-ki ma być budowana droga gminna. Wysłałem pismo do burmistrza z pytaniem, co z opisanymi inwestycjami, ale odpowiedzi nie otrzymałem. Droga gminna jest ujęta w planie zagospodarowania przestrzennego. Co mam zrobić, aby uzyskać zapłatę za teren, na którym będą budowane drogi? Kto dokonuje wyceny takich terenów?

Jednym z rozwiązań jest wystąpienie do gminy o podział nieruchomości, czego konsekwencją będzie wywłaszczenie wydzielonej pod drogę działki i powstanie roszczenia o odszkodowanie. Zgodnie z treścią art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. „o gospodarce nieruchomościami” (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm. – dalej także jako „u.g.n”), „działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe – z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne”. Wedle ust. 3 ww. przepisu „za działki gruntu o których mowa w ust. 1, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem (…), a właściwym organem (…). Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie, na wniosek właściciela (…), odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczeniu nieruchomości”. Zgodnie z treścią art. 131 ust. 1 ww. ustawy, „w ramach odszkodowania właścicielowi (…) wywłaszczonej nieruchomości może być przyznana, za jego zgodą, odpowiednia nieruchomość zamienna”. Decyzję o odszkodowaniu wydaje starosta (art. 129 ust. 5 u.g.n.), a jego wysokość ustala się według stanu i przeznaczenia nieruchomości odpowiednio w dniu wydania decyzji o podziale oraz jej wartości w dniu wydania decyzji o odszkodowaniu, po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego (art. 131 ust. 1 i 2 u.g.n.). Roszczenia związane ze zmianą przeznaczenia nieruchomości na cele drogowe znajdują się także w przepisach np. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. „o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych” (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474), czy też ustawy z dnia 27 marca 2003 r. „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.).
(sp)