[2018.04.14] Nieuregulowane sprawy spadkowe
Dodane przez Administrator dnia 14/04/2018 21:58:44
Notariusz odmówił wzięcia udziału w zebraniu i zaprotokołowania uchwały o zmianie sposobu zarządu (art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali) z uwagi na nieuregulowane sprawy spadkowe.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o własności lokali uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów, chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos. A zatem, jeżeli w zebraniu podejmującym uchwały, także w obecności notariusza, spodziewani są właściciele dysponujący większością udziałów (lub ponad 50 proc. właścicieli – zależnie od sposobu głosowania), nie ma powodu, aby notariusz odmawiał wzięcia udziału w zebraniu. Przy wystarczającej liczbie właścicieli zawiadomionych o zebraniu, notariusz nie może a priori zakładać, że zebranie nie podejmie uchwały. Z drugiej strony, nawet przy stuprocentowej obecności nie można zakładać, że głosowana uchwała zostanie podjęta. W przypadku „małych” wspólnot, w nieruchomościach o liczbie lokali 7 lub mniej, obowiązują przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 199 tej ustawy do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.
(sp)