[2018.01.05] Ma cechy osobowości prawnej
Dodane przez Administrator dnia 05/01/2018 20:46:27
O wspólnocie mieszkaniowej mówi się, że jest jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, ale jest traktowana jakby ją miała. Co to znaczy?

Do typowych atrybutów osobowości prawnej zalicza się: a) posiadanie struktury organizacyjnej (art. 35 k.c.), b) działanie za pośrednictwem organów (art. 38 k.c.), c) zdolność prawna w zakresie prawa materialnego, d) zdolność procesowa, e) zdolność upadłościowa i układowa, f) zdolność posiadania własnego majątku, g) odpowiedzialność za zobowiązania własnym majątkiem. Dla zaistnienia i uznania danej jednostki za jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej wystarczające jest zaistnienie u niej przynajmniej jednej z podanych wyżej cech. Art. 6 ustawy o własności lokali stwierdza, że ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabyć prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Z art. 20 i 21 ust. 1 i 2 tej ustawy wynika, że właściciele lokali, jeżeli lokali wyodrębnionych wraz z lokalami niewyodrębnionymi jest więcej niż siedem, mają obowiązek podjęcia uchwały o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu, przy czym członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona. Tak wybrany zarząd reprezentuje wspólnotę na zewnątrz oraz w stosunkach między nią a poszczególnymi właścicielami lokali oraz kieruje sprawami. Oznacza to, że jeżeli lokali wyodrębnionych wraz z lokalami niewyodrębnionymi jest mniej niż siedem to ich właściciele mogą określić zarząd nieruchomością wspólną w zawartej umowie. Tym samym mogą w tej umowie powierzyć zarząd jednej osobie fizycznej czy prawnej, upoważniając ją do działania w granicach zwykłego zarządu (art. 19 ustawy w zw. z art. 203 k.c.), a w zakresie spraw przekraczających zwykły zarząd (art. 22 ust. 3) określić go według reguł określonych w art. 21 ust. 3 i art. 22 ust. 3 ustawy i dla realizacji podjętych uchwał wspólnoty powołać jej zarząd. Konsekwencją tych rozwiązań jest więc to, że wspólnota mieszkaniowa bez względu na to, czy wyodrębnionych lokali wraz z lokalami niewyodrębnionymi jest więcej niż siedem, czy też mniej, jest jednostką organizacyjną o mniejszym lub większym stopniu zorganizowania. Poza tym wspólnota mieszkaniowa może posiadać własny majątek. Sąd Najwyższy w uchwale z 21 grudnia 2007 r. sygn. akt III CZP 65/07 wyraził pogląd, że wspólnota mieszkaniowa, działając w ramach przyznanej jej zdolności prawnej, może nabyć prawa i obowiązki do własnego majątku, wskazując, że wynika to z kilku okoliczności, a mianowicie: a) ponoszenia bez ograniczeń odpowiedzialności za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej (art. 17 ustawy przenosi na członków wspólnoty tylko dodatkową odpowiedzialność), b) w określonych sytuacjach jest osobą trzecią w stosunku do swoich członków (art. 16, art. 21 ust. 1 art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o własności lokali), c) celowość wyodrębnienia wspólnoty jako odrębnej jednostki organizacyjnej stwarza lepszą możliwość gospodarowania majątkiem jej członków (art. 6 w zw. z art. 16 ust. 1 i art. 17 ustawy o własności lokali), d) ochrona kontrahentów wspólnoty. Tym samym wspólnota jest jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej skoro może a) posiadać określoną strukturę organizacyjną, b) posiadać majątek, c) odpowiadać za zobowiązania.
(sp)